fbpx

Escola IPSE

L’escola IPSE és una escola parroquial, per a tothom, catalana, que potencia l’educació integral dels seus alumnes i proporciona una formació acadèmica sòlida i rigorosa. Son una escola privada, concertada per la Generalitat de Catalunya, que educa en valors cristians emmarcats sempre en un clima de respecte a qualsevol altra opció religiosa. Vetllen per la formació integral del seu alumnat.

Al centre educatiu opten fermament per un ensenyament de qualitat que permet als alumnes adquirir una sòlida preparació acadèmica i professional, sense oblidar el valor de la mateixa personalitat com a éssers autònoms i responsables.

L’ampliació en els últims anys d’etapes i espais educatius els ha conduït a ser una escola del segle XXI, que rep alumnes que s’inicien al sistema educatiu i retornen als estudis superiors o al món laboral amb una preparació sòlida i una personalitat madura i responsable. La seva convicció és que l’alumnat ha de ser el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge i així ho explica el perfil de l’alumne IPSE. És per això que dotem a totes les etapes d’estratègies i recursos humans i materials per dur a terme una acció tutorial la més completa i personalitzada possible.

Projecte d’atenció a la diversitat a l’escola IPSE

Generalment, compten amb un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que és l’encarregat de coordinar i donar suport al projecte d’atenció a la diversitat que realitzem a totes les etapes de l’escola. Dins dels seus horaris, els mestres i professors tenen unes hores destinades a l’atenció a la diversitat, que permet reforçar o ampliar aquells continguts o hàbits que no s’han pogut assolir a l’aula o que requereixen un treball d’ampliació, amb un grup reduït d’alumnes. Aquesta atenció a la diversitat es realitza, tant a fora de l’aula com dins d’ella, en moments de docència compartida on hi ha dos mestres per un mateix grup.

A més d’aquest projecte d’atenció a la diversitat, tots els tutors d’aula compten amb una hora de tutoria amb tot el grup classe, ampliada enguany amb una segona hora de tutoria que es destina a treballar amb els alumnes l’educació emocional i una hora de tutoria individual, en la qual poden fer un seguiment més personalitzat de tots els alumnes del seu grup. Així doncs, l’escola aposta per augmentar la càrrega horària de la tutoria per aconseguir realitzar un seguiment més acurat i individualitzat de tots els alumnes.

Una altra mesura d’atenció a la diversitat i de millora del seguiment de l’alumne són els desdoblaments de classe. Des de tercer de primària fins a quart d’ESO, les matèries amb més càrrega lectiva com són les llengües i les matemàtiques, es desdoblen de forma homogènia fent, dels dos grups, tres. D’aquesta manera, redueixen la ràtio d’alumne per mestre o professor i facilitem l’atenció individualitzada a l’alumne en aquestes matèries.

Contacte

Adreça: Carrer de Casanova, 175, 08036 Barcelona

Telèfon: 933 21 50 99

Província: Barcelona

Per a més informació podeu visitar la seva pàgina web