fbpx

Assegurances Eixample

Articles relacionats

¿Perque es importnt tenir assgeurances a Eixample?

Les assegurances o segurs són molt importants en molts aspectes de les nostres vides, sobretot aquells que estan relacionats amb la nostra casa i amb el nostre salut.

En el cas del barri de l’Eixample, podem veure com hi han moltes assegurances i asseguradores i com casi tots els habitants d’aquest barri almenys disposen d’un o dos,

Quin tipus de assegurances puc trobar a Eixample?

Els diferents tipus d’assegurances es divideixen en tres categories: assegurances personals o personals, assegurances de propietat o danys i assegurances de prestació de serveis.

Segur personal a Eixample

En les assegurances de persones, el subjecte de l’assegurança és la persona. Llavors, un segur personal protegeix una persona contra un esdeveniment que l’afecta directament. Quan parlem d’assegurances personals o personals, ens referim a assegurances de vida, assegurances d’accidents, assegurances de salut o malaltia, assegurances d’addiccions i plans de jubilació.

Assegurança de vida

La característica principal de l’assegurança de vida és el pagament de la quantitat especificada en la pòlissa. Aquesta quantitat depèn de la mort o supervivència de l’assegurat.

En aquest sentit, les assegurances de vida poden ser:

  • Segur en cas de defunció, també conegut com a segur de risc: si l’assegurat mor abans de l’extinció de la pòlissa, el beneficiari té dret a rebre el pagament de la pòlissa d’assegurança en funció del capital o renda pactats.
  • Assegurança de vida o assegurança d’estalvi: si l’assegurat viu fins al final de la pòlissa, l’assegurador pagarà al beneficiari el principal o renda de la pòlissa.
  • Cobertura mixta: combina les dos anteriors.

Assegurança d’accidents

L’assegurança d’accidents garanteix una indemnització en cas d’accident amb resultat de mort o lesió de l’assegurat.

Assegurança mèdica o salut

L’assegurança de salut o malaltia brinda protecció per a la salut i la cura i, en alguns casos, ajuda econòmica en cas de malaltia o malaltia. Hi ha tres tipus d’assegurança de salut:

  • Assistència Sanitària: L’assegurat rep una assegurança mèdica dels metges i clíniques inclosos en la targeta sanitària contractada.
  • Reemborsament de despeses mèdiques: l’assegurat pot acudir a qualsevol metge o hospital del món. La companyia d’assegurances pagarà les factures pagades prèviament per l’assegurat.
  • Indemnització: L’assegurat rep una quantitat fixa per determinades situacions mèdiques.

Pla de suport

Un pla de jubilació no és una assegurança sinó un producte d’estalvi. No obstant això, s’inclouen en aquesta categoria perquè garanteixen uns certs beneficis econòmics després d’aconseguir l’edat de jubilació. En aquest sentit, la previsió és el dret econòmic dels beneficiaris de plans de pensions de sinistres coberts.

Assegurança de danys o propietat al barri d’Eixample

Les assegurances de danys o assegurances patrimonials són segurs l’objecte principal dels quals és rescabalar els danys que l’assegurat pugui sofrir en els seus béns després d’un sinistre. Inclou assegurances d’automòbils, agrícoles, incendis, danys materials, robatori, crèdit i garantia, assegurances de responsabilitat civil, assegurances de transport, enginyeria i cobertura d’assegurances de risc en general. Aquests tipus d’assegurances poden caure en una o totes dues de les següents categories:

Segur de Mercaderies

El propòsit de l’assegurança de propietat és indemnitzar a l’assegurat per la pèrdua física que sorgeixi directament del seu patrimoni.

Assegurança de responsabilitat

L’assegurança de responsabilitat civil té per objecte assegurar al prenedor de la pòlissa enfront de la responsabilitat civil que pugui sorgir enfront d’un tercer per fets dels quals és responsable, amb la finalitat de protegir la seva propietat.

Assegurances per a la prestació de serveis a la zona d’Eixample

L’assegurança de prestació de serveis és una assegurança en virtut del qual l’assegurador s’obliga a prestar serveis a l’assegurat i, en els casos especificats en el contracte d’assegurança, també respon al pagament d’una compensació econòmica. És el cas de les assegurances de defensa jurídica, les assegurances d’assistència en viatge i les assegurances temporals.